SẢN PHẨM

 

                                 SẢN PHẨM MỚI                                                            CÁN DẤU ĐỒNG

 

                              HỘP DẤU TỰ ĐỘNG                                                              MỰC DẤU & TAMPON

 

       CÁN DẤU NHỰA                                                                            DẤU NỔI