SẢN PHẨM - Cán dấu đồng
Dấu Đồng Loại I
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Vàng Kim
Mã số M-1
Giá 220.000 VNĐ
 Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Xanh Ngọc
Mã số M-2
Giá

Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Vàng Ngọc
Mã số M-2
Giá
 Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Tím Ngọc
Mã số M-2
Giá

Dấu Đồng Loại II
Kích thước Max Ø40mm
Màu sắc Hồng Ngọc
Mã số M-2
Giá
Dấu Đồng Loại III
Kích thước Max Ø40 mm
Màu sắc Gỗ Vàng
Mã số M-3
Giá 70.000 VNĐ