SẢN PHẨM - Cán dấu nhựa
Dấu dùng Tampon
Kích thước Max
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số
Giá
Dấu   Nhỏ
Kích thước Max
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số
Giá 4.000 VNĐ

Dấu  Trung
Kích thước Max
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số
Giá 5.000 VNĐ
Dấu  Lớn
Kích thước Max
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số
Giá 6.000 VNĐ

Dấu tròn
Kích thước Max
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số
Giá 9.000 VNĐ
Dấu tròn
Kích thước Max
Màu sắc Đỏ, Vàng, Xanh
Mã số
Giá 9.000 VNĐ